ΤΕΚΗΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Κατασκευή, Ανέγερση & Υπηρεσίες συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών

TEKIM TECHNICAL CONSTRUCTIONS S.A

Construction, Erection & Maintenance Services for Electromechanical – Automation Works

Constructions

ΤΕΚΗΜ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.

Αυτοματισμοί - Όργανα - Βιομηχανικός εξοπλισμός – Υπηρεσίες συντήρησης

TEKIM AUTOMATIONS S.A.

Automations - Instruments – Industrial Equipment – Maintenance services

Automations